informace k jízdnímu řádu

Region zážitků

servisní telefon

turistická a dopravní centrála

Impresum

Ručení za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s největší pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít žádnou záruku.

Coby organizace, nabízející služby, jsme dle §§ 7-10 telemediálního zákona za vlastní obsahy na těchto stránkách zodpovědní dle všeobecných zákonů. Nabízitelé služeb však nejsou povinni dohlížet nad jimi zprostředkovanými a uloženými cizími informacemi nebo pátrat po okolnostech, které by upozorňovaly na protiprávní činnost. Závazky ohledně odstranění nebo zablokování užívání informací dle všeobecných zákonů zůstávají s ohledem na to nedotčeny. Ručení ohledně toho je však možné teprve od okamžiku získání poznatku o konkrétním porušení práva. V případě poznatků o příslušných porušeních práva tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Vyloučení záruky

1. Obsah onlineové nabídky

Autor nepřebírá záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na záruku vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo ideálního rázu, které byly způsobeny užitím nebo neužitím poskytnutých informací, resp. užitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora neexistuje prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje, části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního ohlášení změnit, doplnit, smazat nebo její zveřejnění na čas nebo s konečnou platností zastavit.

2. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost ručení nastala výhradně v takovém případě, kdy by autor obsah znal a měl-li by technicky možnost a dalo-li by se od něj co do únosnosti očekávat zabránění používání v případě protiprávních obsahů. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku umísťování linků nebyl s ohledem na stránkách s externími odkazy na linky žádný ilegální obsah patrný. Na aktuální a budoucí formu, na obsah nebo na autorství stránek externích odkazů/propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech stránek externích odkazů/propojených stránek, které byly změněny až po jeho upozornění na externí odkazy. Toto tvrzení se týká všech linků a odkazů, na které bylo odkázáno v rámci vlastní internetové nabídky a zápisů cizích osob v knihách hostů, diskuzních fórech, seznamu linků, mailingových listinách, které autor dal k dispozici, a ve všech ostatních formách databází, na které je možné zaznamenávat zápisy externích osob. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které vznikly užitím nebo neužitím nabízených informací, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou bylo odkázáno, nikoliv ten, který odkazem na příslušné zveřejnění pouze odkázal.

3. Autorské a značkové právo

Autor se snaží ve všech publikacích dbát na autorská práva ohledně použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil nebo využívat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, na které se nevztahuje žádná licence. Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a případně třetími osobami chráněné známky a obchodní značky podléhají neomezeně pravidlům platného značkového a vlastnického práva příslušného zapsaného majitele. Z pouhého uvedení nelze činit závěr, že by ochranné značky nebyly právem třetích osob chráněny! Copyright ohledně zveřejněných objektů, které vypracoval autor sám, zůstává zachován samotnému autorovi stránek. Rozmnožování nebo použití takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiné elektronické nebo tištěné publikaci je bez výslovného autorova souhlasu zakázáno.

4. Ochrana dat

Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost zadávání osobních nebo firemních údajů (emailových adres, jmen, adres), pak dochází k přenechání těchto údajů výslovně na bázi dobrovolnosti uživatele. Využití a placení všech nabízených služeb je povoleno - pokud je to technicky možné a přijatelné - také bez udání takovýchto údajů, resp. za uvedení anonymizovaných údajů nebo za použití pseudonymu. Není dovoleno využití kontaktních údajů, které byly zveřejněny v rámci tiráže (impresa) nebo srovnatelných údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a také e-mailové adresy, třetími osobami k zasílání výslovně nepožadovaných informací. Právní kroky proti odesilateli takovýchto spamů při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení

Toto vyloučení ručení je třeba považovat za část internetové nabídky, ze které byl na tuto stránku učiněn odkaz. Pokud by některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již neodpovídaly nebo částečně neodpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají tím zbylé části dokumentu co do obsahu a platnosti nedotčeny.

kooperačního sdružení EgroNet
Zemský rada Thomas Hennig

Verkehrsverbund Vogtland GmbH
Pobočka EgroNet

Předseda dozorčí rady: Thomas Hennig
Jednatel: Michael Barth
Adresa: Göltzschtalstraße 16, 08209 Auerbach
Telefon: 03744 8302 - 0
Telefax: 03744 8302 -39
E-Mail: mail(at)vvvogtland.de


Technická realizace::
pixelbrand & friends GbR
Altmarkt 10, 08209 Auerbach
www.pixelbrand.net

Tvorba:
L E N K & M E I N E L Grafikdesign
Thomas Lenk und Dirk Meinel GbR
Hohe Straße 7, 08248 Klingenthal
www.lenk-meinel.de

Koncepce & texty:
JunghannsPR
Dipl.-Ing. Janette Junghanns
novinářka na volné noze
Hauptstraße 82 A, 08393 Schönberg
www.jjpr.de

Překlad:
Dipl.-Sprachm. Steffy Fröhlich
Puschkinstraße 15
09112 Chemnitz
www.steffy-froehlich.de